ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: OA.2110.5.2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: OA.2110.5.2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor ds. egzekucji podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miejsce pracy: Urząd Gminy Bartoszyce

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Finansowy

Data udostępnienia: 2022-10-28

Ogłoszono dnia: 2022-10-28

Termin składania dokumentów: 2022-11-30 12:00:00

Nr ogłoszenia: OA.2110.5.2022

Zlecający: Wójt Gminy Bartoszyce

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku ekonomicznym, administracyjnym lub rachunkowość i finanse.
 5. Co najmniej 1-rok stażu pracy w administracji samorządowej, rządowej lub skarbowej.
 6. Nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
       1. Znajomość obowiązujących przepisów prawa w niżej wymienionym zakresie:
           a) ustawa o samorządzie gminnym,
           b) ustawa- Ordynacja podatkowa,
           c) ustawa- Kodeks postępowania administracyjnego,
           d) ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
       2. Umiejętność obsługi komputera, znajomość m.in. oprogramowania Microsoft Office, Open Office, obsługa poczty elektronicznej,
           obsługa urządzeń biurowych.
       3. Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, sumienność, komunikatywność, samodzielność,
          odporność na stres.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

       1. Prowadzenie postępowania w zakresie terminowego i skutecznego dochodzenia zaległych należności z tytułu podatków: rolnego, leśnego,
           od nieruchomości, od środków transportowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym:
           - bieżąca analiza stanu zaległości,
           - wystawianie i wysyłanie upomnień,
           - wystawianie tytułów wykonawczych,
           - współpraca z Urzędem Skarbowym, komornikami sądowymi i innymi organami w sprawach dotyczących realizowanych tytułów wykonawczych,
           - ustanawianie prawnego zabezpieczenia należności podatkowych, składanie wniosków o wpis hipoteki przymusowej.
      2. Wydawanie zaświadczeń.
      3. Prowadzenie korespondencji administracyjnej w zakresie powierzonych zadań.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera.
 2. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę.
 3. Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku Urzędu Gminy Bartoszyce.
 4. Siedziba urzędu mieści się w budynku 3-kondygnacyjnym (w tym piwnica).
 5. Budynek nie jest wyposażony w windę i nie jest przystosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 6. Miejsce pracy- Urząd Gminy Bartoszyce, ul. Plac Zwycięstwa 2
 7. Pracodawca zastrzega możliwość zawarcia pierwszej umowy o pracę na czas określony, nie dłużej niż 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej.
 8. Planowane zawarcie umowy o pracę nastąpi z dniem 01.03.2023 r.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

miniej niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

         1. Kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie- załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
         2. List motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
         3. Potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
             a) posiadane wykształcenie i kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
             b) przebieg dotychczasowego zatrudnienia (świadectwo pracy, zaświadczenie o obecnym zatrudnieniu),
             c) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność- w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień,
                 o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 530).
         4. Oświadczenia kandydata podpisane własnoręcznie o:
             a) pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
             b) braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
                 lub umyślne przestępstwo skarbowe,
             c) posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
             d) posiadaniu obywatelstwa polskiego,
             e) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa a podanymi przez kandydata dodatkowo,

Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-11-30 12:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor do spraw egzekucji podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami
c. Miejsce:
Osoby zainteresowane mogą składać oferty pracy osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera w terminie do 30.11.2022 r. do godz. 1200 w pokoju nr 108 Urzędu Gminy w Bartoszycach, ul. Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce (decyduje data wpływu do Urzędu). Oferty, które wpłyną do Urzędu po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

Wójt zastrzega sobie prawo zakończenia procedury naboru bez rozstrzygnięcia o zatrudnieniu.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie naboru na wolne stanowisko urzędnicze stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia - należy zapoznać się z jej treścią

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Rybicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-28 12:05:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Rogowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-28 12:16:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Rogowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-07 14:09:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
616 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony