ˆ

Aktualności

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zarządzenie Nr FK.0050.12.2023
Wójta Gminy Bartoszyce
z dnia 31 stycznia 2023 r.
 
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bartoszyce
 
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40),
zarządzam co następuje:
§ 1
Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bartoszyce, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Traci moc zarządzenie Nr OA.0050.164.2022 Wójta Gminy Bartoszyce z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2023 r.
Zastępca Wójta
/-/ Jadwiga Bogdaniuk

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Sosińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-31 14:42:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Rogowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-31 14:43:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Rogowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-01 12:48:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
94 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie wymiany źródła ciepła w 2023 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
     Wójt Gminy Bartoszyce ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie wymiany źródła ciepła. Wnioski przyjmowane będą od dnia 01 lutego do dnia 30 kwietnia 2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na realizację w/w zadania.
Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z uchwałą Nr XL/275/2021 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bartoszyce na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródła ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bartoszyce (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2021 r., poz. 2165).
 
Dotacja celowa może być udzielona na dofinansowanie zadania w zakresie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca/kotła węglowego nie spełniającego normy PN-EN  303-5:2012 na :
- kocioł na paliwo stałe spełniający kryteria klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012,
- kocioł gazowy,
- kocioł olejowy,
- ogrzewanie elektryczne,
- urządzenia grzewcze oparte na odnawialnych źródłach energii (pompa ciepła).
 
W ramach zadania można ubiegać się o dotację w wysokości 50% realizowanej inwestycji, jednak nie więcej niż 3.000,00 zł brutto kosztów zakupu urządzenia grzewczego. Urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe, zamontowane po raz pierwszy, posiadające atesty dopuszczające je do powszechnego użytku z przyznaną gwarancją.
 
Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania do wyczerpania limitów środków dostępnych w naborze. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w przedmiotowej uchwale oraz złożone w wyznaczonym terminie.
 
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Bartoszyce w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałki od 800 do 1600 oraz od wtorku do piątku od 700 do 1500, pod adresem:
Urząd Gminy Bartoszyce
Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce
 
Regulamin udzielania dotacji oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej Gminy Bartoszyce oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.gmina-bartoszyce.pl w zakładce Ochrona środowiska – Dofinansowanie wymiany źródła ciepła.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego pod nr tel. 89 307 05 12 lub w siedzibie Urzędu Gminy w pok. nr 6.
 
Wójt Gminy Bartoszyce
/-/ Andrzej Dycha

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Sobecka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-30 10:46:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Rogowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-30 10:57:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Rogowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-30 11:04:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
196 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwrot podatku akcyzowego - 2023 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Wójt Gminy Bartoszyce informuje:
 
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT a następnie:
  • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Bartoszyce (właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów rolnych) wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Bartoszyce (właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów rolnych) wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.
 
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:
132,00 zł x ilość ha użytków rolnych
oraz
48,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
 
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2023 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
 
UWAGA w roku 2023 do wniosku o zwrot podatku dołącza się:
  1. faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
  2. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. poz. 2727) - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.
Kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek producenta rolnego wydaje dokument, o którym mowa w pkt 2.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Iwanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-29 14:08:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Rogowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-30 10:15:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Rogowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-30 10:16:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
260 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bartoszyce w 2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

        Wójt Gminy Bartoszyce ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Wnioski przyjmowane będą od 1 lutego 2023 r. do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel, jednak nie później niż do 31 maja 2023 r.
Przyznawane dofinansowanie odbywać się będzie zgodnie z uchwałą Nr LXIII/425/2022 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bartoszyce (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2022 r., poz. 5533).
        Dotacje celowe mogą być udzielane na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bartoszyce, na którym budowa zbiorczych systemów kanalizacyjnych, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.
        Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel, jednak nie później niż do 31 maja 2023 r. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w przedmiotowej uchwale oraz złożone w wyznaczonym terminie.
        Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Bartoszyce w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałki od 800 do 1600 oraz od wtorku do piątku od 700 do 1500, pod adresem: Urząd Gminy Bartoszyce, Pl. Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce.
        Wzory dokumentów są do pobrania ze strony internetowej Gminy Bartoszyce https://bip.gmina-bartoszyce.pl w zakładce Ochrona środowiska à Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (89) 300-03-76, lub w siedzibie Urzędu Gminy Bartoszyce pok. nr 10. 
 
Wójt Gminy Bartoszyce
/-/ Andrzej Dycha 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Haponiuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-26 13:01:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Rogowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-26 13:11:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Rogowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-26 13:13:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
379 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji