ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Bartoszyce
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Dostęp do Informacji Publicznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Pojęcie informacji publicznej
Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie. Będzie to zatem informacja o działalności organów władz publicznych i innych podmiotów w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne, pełnią funkcje publiczne bądź gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Udostępnieniu podlega m.in. informacja o polityce wewnętrznej i zewnętrznej, podmiotach zobowiązanych do udostępnienia informacji publicznej i zasadach ich funkcjonowania, danych publicznych oraz majątku publicznym.
 
I. Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:
 1. uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej, w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
 2. wglądu do dokumentów urzędowych,
 3. dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
II. Informacja publiczna w Urzędzie Gminy Bartoszyce udostępniania jest poprzez:
 1. Udostępnianie na wniosek, informacji które nie zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy WIejskiej Bartoszyce,
 2. Publikowanie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wiejskiej Bartoszyce, pod adresem: http://bip.gmina-bartoszyce.pl/
 3. Wywieszanie lub wykładanie w miejscach ogólnie dostępnych, umożliwiających zapoznanie z informacją, m. in. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bartoszyce,
 4. Umożliwianie wstępu na posiedzenia i udostępnianie dokumentów organów Gminy.
 5. Umieszczanie informacji publicznych w centralnym repozytorium informacji publicznych prowadzonym przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji w dostępnej sieci teleinformatycznej.
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
III. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek:
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek (dostepny poniżej).
 • Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej ma charakter pomocniczego wzoru i korzystanie z niego jest dobrowolne.
 • Podanie w przedmiotowym wniosku danych osobowych wnioskodawcy nie jest obowiązkowe i ma charakter dobrowolny.
Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać w jeden z niżej wymienionych sposóbów:
 • przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Bartoszyce ul. Pl. Zwycięstwa 2 11-200 Bartoszyce,
 • złożyć osobiście sekretariat pok. 108 - Urząd Gminy Bartoszyce Pl. Zwycięstwa 2 11-200 Bartoszyce
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:
 • poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej www.epuap.gov.pl (w celu złożenia dokumentów przez platformę elektroniczną niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Termin załatwienia sprawy: Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku Urząd Gminy powiadomi wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, Urząd Gminy Bartoszyce, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem, wskazując jednocześnie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja publiczna może zostać udostępniona. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.
 
Opłaty: Zasadą jest, że dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Przewidziany jest jednak wyjątek od tej zasady. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej na wniosek wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot udostępniający informację może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom (art. 15 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.)
 
Tryb odwoławczy: Zarówno odmowa udostępnienia informacji publicznej jak i umorzenie postępowania o jej udostępnienie, następuje w formie decyzji, do których stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Oznacza to, że od ww. decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od jej otrzymania. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu który decyzję wydał.
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Z up. Wójta Włodzimierz Kowalik- Sekretarz gminy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-02-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Z up. Wójta Włodzimierz Kowalik - Sekretarz gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-02-03 12:47:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Maksymik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-02-03 12:48:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Maksymik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-04 08:17:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8715 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »