ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Petycje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Procedury załatwienia spraw- PETYCJA

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1195),
Urząd Gminy Bartoszyce,
informuje o trybie rozpatrywania petycji:
 
 
 
 
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

PROCEDURA ZAŁATWIENIA SPRAWY - PETYCJA
 
Termin załatwienia
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
 
Miejsce załatwienia
 
Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
Petycję można złożyć:
- w formie pisemnej:
1) przesyłając pocztą na adres:
Urząd Gminy Bartoszyce
Pl. Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
2) osobiście w siedzibie urzędu:
- Bartoszyce, Plac Zwycięstwa 2, sekretariat pokój nr 108
 
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej wysyłając:
1) drogą elektroniczną na adres:
 
Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zwierać także adres poczt elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
 
Przedmiot petycji
Przedmiotem petycji kierowanej do Wójta Gminy Bartoszyce lub Rady Gminy Bartoszyce może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
 
NADAWCA PETYCJI
Petycje mogą składać: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną lub grupa tych podmiotów.
Petycja może być złożona w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję, podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
 
PETYCJA POWINNA ZAWIERAĆ:
1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
3) oznaczenie adresata petycji;
4) wskazanie przedmiotu petycji.
 
Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
 
Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego.
 
Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na stronach internetowych podczas bieżącej aktualizacji zamieszczonego tam scanu petycji.
 
Wymagane dokumenty
Petycja + ewentualne załączniki
W celu złożenia petycji można wypełnić załączony poniżej formularz, który ma charakter pomocniczego wzoru i korzystanie z niego jest dobrowolne.
 
Opłaty
Wniesienie petycji oraz jej rozpatrzenie nie podlega żadnej opłacie.
 
Tryb odwoławczy
Postępowanie w sprawie rozpatrzenia petycji jest postępowaniem jednoinstancyjnym.
Nie służą w tym postępowaniu żadne środki odwoławcze. 
Sposób załatwienia petycji nie może być także przedmiotem  skargi. 
 
UWAGI
Petycję pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli nie zawiera:
- oznaczenia podmiotu
- miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu oraz adresu do korespondencji
 
Jeżeli petycja, nie spełnia wymogów określonych w ustawie o petycjach (art. 7 ust. 2 ustawy o petycjach)
tj. nie została złożona w formie pisemnej, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
nie zawiera oznaczenia adresata petycji lub wskazania przedmiotu petycji lub petycja składana w interesie pomiotu trzeciego nie zawiera imienia i nazwiska, albo nazwy, miejsca zamieszkania, albo siedziby oraz adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej tego podmiotu lub wyrażonej zgody na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
wzywa się w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, wnoszącego petycję do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni z pouczeniem, że petycja, której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, nie będzie rozpatrzona.
 
Petycja w sprawie już rozpatrzonej nie zawierająca nowych faktów lub dowodów może zostać pozostawiona bez rozpatrzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Z up. Wójta Włodzimierz Kowalik- Sekretarz gminy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-11-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Dycha - Wójt Gminy Bartoszyce
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-11-20 10:40:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Maksymik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-11-20 12:54:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Maksymik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-20 11:18:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6344 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »