ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Bartoszyce
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ponowne wykorzystywanie

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
 
16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 poz. 352), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania.
 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady udostępniania informacji sektora publicznego będących w posiadaniu Urzędu Gminy Bartoszyce w celu ich ponownego wykorzystywania
 
Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:
 
a) udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wiejskiej Bartoszyce http://bip.gmina-bartoszyce.pl/
b) udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiejskiej Bartoszyce np. w serwisie informacyjnym na stronie http://gmina-bartoszyce.pl/
c) przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji.
 
Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:
Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego udostępnioną w BIP Gminy Wiejskiej Bartoszyce oraz udostępnioną w serwiesie informacyjnym Gminy Bartoszyce, jest zobowiązany do:
- poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji,
- udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
- jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia,
-poinformowanie, iż organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.
 
Zasady odpowiedzialności Urzędu Gminy Bartoszyce
Urząd Gminy Bartoszyce ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji, jaka została zamieszczona na stronach BIP Gmina Wiejska Bartoszyce oraz stonie internetowej.
 
Urząd Gminy Bartoszyce nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji  w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
 
Tryb wnioskowy udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania:
1. Udostępnienie informacji następuje na wniosek w przypadkach gdy:
1) informacja publiczna nie została udostępniona w BIP Gminy Wiejskiej Bartoszyce lub centralnym repozytorium,
2) informacja została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1) i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
3) wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
4) została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 
2. Wniosek może dotyczyć umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.
 
3. Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej i musi zawierać w szczególności:
1) nazwę podmiotu zobowiązanego,
2) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
3) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenia rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych,
6) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2.


Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w art. 21 upwisp. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 
Wniosek o ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego zawiera także wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie.
 
 
Termin załatwienia sprawy: Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w termninie 14 dni, urząd zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia założenia tego wniosku (art. 22 upwisp).
 
Po rozpatrzeniu wniosku organ zobowiązany (art. 23 upwisp):
1) przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
2) informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę (wyraża zgodę na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego);
3) składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
4)odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
 
 
Opłaty za udostępnianie informacji publicznej (art. 16 i 17 upwisp)
Informacja sektora publicznego wytworzona w urzędzie jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady, bezpłatnie.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 upwisp, urząd może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji  w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 
Przy nakładaniu opłaty uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w sposób i formie określonych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz koszty związane z wpływem innych czynników jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach, w tym:
- koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii;
- koszty elektronicznych nośników danych; koszty pracy dodatkowej; 
- koszty przekazania informacji publicznej (np. koszty przesyłki).
 
Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.
 
Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie:
 • Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złozyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo  zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty.
 • Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
 • W przypadku otrzymania sprzeciwu organ, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
 • Organ, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
 • Organ może, w drodze decyzji, odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
 • Do decyzji o odmowie przekazania informacji  w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania  oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), z tym że:
 1. odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;
 2. uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Urząd Gminy Bartoszyce uzyskał dany utwór.
 • Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), z tym że:
 1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
 
Sposób korzystania z informacji sektora publicznego mających spełniających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych lub stanowiących  bezę danych:
Urząd Gminy Bartoszyce zapewnia możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, pod warunkiem, że nie narusza to przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.). W przypadku informacji sektora publicznego, mających cechy utworu, należy poinformować o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.
 
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352) - skrót upwisp;
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paulina Słupianek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-01-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Słupianek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-01-08 14:46:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-01-08 14:48:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-09-23 12:12:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5446 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »