ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Informacje i Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Bartoszyce informuję, że od 1 lipca 2023 r. Urząd Gminy Bartoszyce będzie przyjmował wnioski o wydanie zaświadczenia potwierdzającego okres pełnienia funkcji sołtysa w sołectwie należącym terytorialnie do Gminy Bartoszyce.
 
Komu przysługuje świadczenie?
Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa przysługuje osobie, która: 
  • pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż 8 lat, (do okresu o którym mowa, wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym),
  • osiągnęła odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, w przypadku mężczyzn 65 lat,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.
Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.
 
Gdzie należy złożyć wniosek o świadczenie?
Wniosek o przyznanie świadczenia będzie można złożyć w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy od 1 lipca 2023 r. 
 
Co należy dołączyć do wniosku o świadczenie?
Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć:
  • zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji,
  • oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.
Co zrobić jeżeli urząd gminy nie posiada informacji potwierdzających okres pełnienia funkcji sołtysa?
Jeżeli Urząd Gminy Bartoszyce nie będzie dysponował danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, zostanie wydane postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia.
W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez co najmniej dwie kadencje nie mniej niż 8 lat zaświadczenie będzie mogło być zastąpione pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.
 
Gdzie należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia?
W celu uzyskania zaświadczenia potwierdzającego okres pełnienia funkcji sołtysa osoby uprawnione do świadczenia pieniężnego proszone są o złożenie, w  Urzędzie Gminy Bartoszyce, wniosku o wydanie zaświadczenia, ze wskazaniem sołectwa oraz lat w jakim pełniły funkcję sołtysa. Formularz wniosku można pobrać poniżej, a także otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy, Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce (w Biurze Rady, pokój nr 5 oraz Sekretariacie).
 
Zgodnie z art.1 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.) wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej.
Opłata skarbowa od zaświadczenia wydanego na wniosek wynosi 17,00 zł.
 
Powyższej opłaty należy dokonać na konto Gminy Bartoszyce:
Bank Millenium SA nr: 61 1160 2202 0000 0000 6190 9956.
 
W przypadku braku możliwości dokonania zapłaty przelewem, możliwe jest dokonanie wpłaty w kasie Urzędu Gminy Bartoszyce od poniedziałku do piątku w godz. 9.30 – 12.30.
 
W tytule przelewu należy podać IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY oraz dopisek „opłata skarbowa – świadczenie dla sołtysa”.
 
Dowodem uiszczenia opłaty skarbowej mogą być:
– wydruk z rachunku bankowego potwierdzający dokonanie opłaty bankowej,
– oryginał dowodu wpłaty.  
 
Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1073).
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Dycha - Wójt Gminy Bartoszyce
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-29 10:46:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Maksymik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-29 10:52:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Maksymik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-24 10:31:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4384 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprzedaż końcowa paliwa stałego (węgla) na preferencyjnych warunkach przez Gminę Wiejską Bartoszyce

Akapit nr 1 - brak tytułu

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY BARTOSZYCE
 
W związku ze sprzedażą końcową paliwa stałego (węgla) na preferencyjnych warunkach przez Gminę Wiejską Bartoszyce, informuję, jak niżej:
 
Zgodnie z art. 14 a ustawy z dnia 27 października 2022 r. o końcowej sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) nabyte przez Gminę paliwo stałe (węgiel) podlega sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspakajania potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie danej gminy..
 
Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692 ze zm.)
Wnioski o zakup rozpatrywane są przez Gminę w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej. Ostateczny termin składania wniosków do dnia 30 czerwca 2023 r.
 
Sprzedaż końcowa paliwa stałego odbywać się będzie do wyczerpania zapasów lub najpóźniej do dnia 31.07.2023 r.
 
Do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilościowych dla jednego gospodarstwa domowego.
 
Szacunkowa ilość węgla przeznaczona do sprzedaży końcowej:
- groszek – 22 tony,
- orzech   - 66 ton,
Cena za tonę węgla – 1850 zł.
 
Osoba fizyczna zamieszkała w gospodarstwie domowym będzie mogła dokonać zakupu w dowolnej gminie prowadzącej sprzedaż końcową albo od dowolnego innego podmiotu, na podstawie zaświadczenia wystawionego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej.
Druk wniosku dostępny jest poniżej, jak również na stronie internetowej Gminy Bartoszyce adres: www.gmina-bartoszyce.pl, w siedzibie Urzędu Gminy Bartoszyce, ul. Plac Zwycięstwa 2- pokój nr 2,
 
W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 
Szczegółowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy-  Jan Janczewski, kontakt telefoniczny (89) 307 01 88, pok. nr 2 (parter).
 
                                                                                                           Wójt Gminy Bartoszyce
                                                                                                             /-/ Andrzej Dycha

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Dycha - Wójt Gminy Bartoszyce
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-02 11:23:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Maksymik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-02 11:29:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Maksymik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-02 11:29:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4642 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zgłaszanie zwłok zwierząt mięsożernych (lisy, jenoty, borsuki, psy koty)

Akapit nr 1 - brak tytułu

     Wójt Gminy Bartoszyce informuje, że zgodnie z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bartoszycach w związku z koniecznością potwierdzania statusu regionu wolnego od wścieklizny, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bartoszycach zwraca się z prośbą o zgłaszanie miejsc znalezienia zwłok zwierząt mięsożernych, np. lisy, jenoty, borsuki, bądź psy, koty lub zwłok zwierząt mięsożernych padłych w wyniku zdarzeń komunikacyjnych.
     Wszelkie informacje należy przekazywać pod numerem telefonu (89) 764 24 71  od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500.
 
Wójt Gminy Bartoszyce
/-/ Andrzej Dycha 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Haponiuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-30 11:46:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Rogowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-30 11:46:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Rogowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-30 11:46:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5109 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obowiązkowe szczepienia psów przeciwko wściekliźnie

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
     Wójt Gminy Bartoszyce na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bartoszycach przypomina mieszkańcom Gminy Bartoszyce o obowiązku corocznego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.
Zgodnie z art. 56 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 1421 ze zm.) psy powyżej 3 miesiąca życia podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
     Zgodnie z pozostałymi zapisami Ustawy szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarzy weterynarii. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie. 
     Uchylanie się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie skutkuje nakładaniem kar grzywny przez odpowiednie organy.
 
Wójt Gminy Bartoszyce
/-/ Andrzej Dycha 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Haponiuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-30 11:44:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Rogowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-30 11:45:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Rogowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-30 11:45:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5124 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiana numeracji porządkowej budynków z urzędu w miejscowości Borki

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
OGŁOSZENIE Nr FK.0050.34.2023
WÓJTA GMINY BARTOSZYCE
z dnia 08.03.2023 r.
 
      W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2021 r., poz. 1368) konieczne jest dostosowanie prowadzonej numeracji porządkowej budynków położonych na terenie Gminy Bartoszyce do przepisów prawa.
      Zgodnie z § 9 pkt 6 i 7 w/w rozporządzenia istniejąca numeracja porządkowa zawiera wady utrudniające jej wykorzystywanie oraz zostały stwierdzone rozbieżności z innymi rejestrami publicznymi, które wskazują na konieczność poprawy ewidencji.
      W związku z tym, że w rejestrze TERYT nie występuje miejscowość Borki (osada) zaszła konieczność połączenia numeracji porządkowej w miejscowości Borki i Borki (osada).
 Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części, w wykazie nie ma miejscowości Borki (osada), urzędową nazwą miejscowości stanowią Borki.
      Aby zapewnić ciągłość i przestrzenną regularność numeracji porządkowej w tych miejscowościach, zostanie dokonane przenumerowanie nieruchomości z urzędu – numery porządkowe zostaną ujednolicone, poprzez zachowanie aktualnej numeracji w miejscowości Borki (osada). Natomiast w miejscowości Borki zostaną nadane kolejne numery porządkowe, tak aby jedna numeracja płynnie przechodziła w drugą, dzięki czemu przenumerowanie nie będzie rodziło większych komplikacji poza wymaganą korektą numerów porządkowych.
 
Urzędową nazwą miejscowości dla obu miejscowości jest miejscowość Borki.
 
    Właściciele nieruchomości ujawnieni w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach otrzymają korespondencyjnie zawiadomienia o zmianie numeru porządkowego swojej nieruchomości do dnia 11.04.2023 r.
 
                                                                                                          Wójt Gminy Bartoszyce
                                                                                                          /-/ Andrzej Dycha

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Sobecka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-09 10:45:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Rogowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-09 10:48:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Rogowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-09 10:48:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5177 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji