ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: FK.2110.1.2024 Drukuj informację Ogłoszenie numer: FK.2110.1.2024

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: audytor wewnętrzny

Miejsce pracy: Bartoszyce

Wymiar etatu: 1/4

Ilość etatów: 1 osoba

Wydział: Samodzielne stanowislo

Data udostępnienia: 2024-02-12

Ogłoszono dnia: 2024-02-12

Termin składania dokumentów: 2024-02-26 10:00:00

Nr ogłoszenia: FK.2110.1.2024

Zlecający: Wójt Gminy Bartoszyce

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo, administracja, zarządzanie, finanse, studia podyplomowe z zakresu Audytu Wewnętrznego
    i Kontroli Wewnętrznej.
5. Co najmniej 3-letni staż pracy w jednostkach administracji publicznej na stanowisku związanym z przeprowadzaniem audytu lub wykonywanie
    przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku. Preferowane doświadczenie
    audytora wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego.
6. Posiadanie następujących kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor
    (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA),
    Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
b) złożenie w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez
    Ministra Finansów, lub
c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
d) dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu
    wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami,
    do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych. Definicja praktyki została określona w art. 286 ust. 2
    ustawy o finansach publicznych.
7. Nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość obowiązujących przepisów prawa a w szczególności :
    a) ustawy o samorządzie gminnym,
    b) ustawy o finansach publicznych,
    c) ustawy o rachunkowości,
    d) ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
    e) ustawy prawo zamówień publicznych;
    f) znajomość ustawy o ochronie danych osobowych i przepisów dotyczących RODO.
2. Wiedza z zakresu metodologii przeprowadzania audytu wewnętrznego,
3. Znajomość standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych - Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów
    z dnia 12 grudnia 2016 r.;
4. Znajomość standardów kontroli zarządczej -Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej
    dla sektora finansów publicznych,
5. Umiejętność przeprowadzania analizy dokumentów i formułowania wniosków,
6. Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, wysoka kultura osobista, obiektywizm, sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie,
    systematyczność, odporność na stres,
7. Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych, w tym Internetu, poczty elektronicznej, systemu  Microsoft Office, Open Office itp.
8. Posiadanie prawa jazdy kat. B.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) przeprowadzanie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych w celu przygotowania rocznego planu audytu wewnętrznego,
2) opracowanie, w porozumieniu z Wójtem, do końca roku planu audytu na rok następny,
3) przeprowadzanie audytów planowanych oraz zadań audytowych nie ujętych w planie audytu na rok bieżący zleconych przez Wójta – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu wewnętrznego,
5) przedstawianie Wójtowi sprawozdania z wykonania audytu za rok poprzedni,
6) prowadzenie dokumentacji audytu wewnętrznego sprawozdań z audytu wewnętrznego oraz z wykonania planu audytu za rok poprzedni,
7) składanie propozycji określonych rozwiązań zaobserwowanych problemów
8) prowadzenie bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego oraz innej koniecznej dokumentacji i korespondencji związanej z czynnościami audytowymi,
9) prowadzenie rejestru zadań audytowych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

  1. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera.
  2. Stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku Urzędu.
  3. Siedziba Urzędu mieści się w budynku 2-kondygnacyjnym.
  4. Wnętrze budynku nie jest wyposażone w windę i nie jest przystosowane do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  5. Miejsce pracy – Urząd Gminy Bartoszyce, ul. Plac Zwycięstwa 2, teren gminy Bartoszyce.
  6. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bartoszyce.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

mniej niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

opatrzone własnoręcznym podpisem lub potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem:
 
1. Życiorys – Curriculum Vitae,
2. List motywacyjny,
3. Kopie dokumentów potwierdzających:
    a) posiadane wykształcenie i kwalifikacje niezbędne na określonym stanowisku,
    b) przebieg dotychczasowego zatrudnienia (świadectwo pracy, zaświadczenie o obecnym zatrudnieniu),
    c) niepełnosprawność – w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2008 r.
       o pracownikach samorządowych.
4. Kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia).
5. Oświadczenia (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia) o:
    a) pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
    b) braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    c) posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
    d) posiadaniu obywatelstwa polskiego

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-02-26 10:00:00
b. Sposób:
Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Audytor wewnętrzny”.
Oferty, które wpłyną do Urzędu powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty pracy w terminie do 26.02.2024 r. w pokoju Nr 108 Urzędu Gminy w Bartoszycach ul. Pl. Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce, do godz.1000 (osobiście lub przesłać na adres Urzędu, decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

VII. Informacje dodatkowe:

Wójt zastrzega sobie prawo zakończenia procedury naboru bez rozstrzygnięcia o zatrudnieniu.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia – należy zapoznać się z jej treścią.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Dycha - Wójt Gminy Bartoszyce
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-12 10:25:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Maksymik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-12 10:41:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Maksymik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-28 10:03:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
208 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony