ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: OA.2110.5.2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: OA.2110.5.2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kasjer

Miejsce pracy: Urząd Gminy Bartoszyce

Wymiar etatu: 1/2

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Finansowy

Data udostępnienia: 2020-12-31

Ogłoszono dnia: 2020-12-31

Termin składania dokumentów: 2021-01-15 15:00:00

Nr ogłoszenia: OA.2110.5.2020

Zlecający: Wójt Gminy Bartoszyce

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Wykształcenie co najmniej średnie o profilu ekonomicznym
 5. Co najmniej trzyletni staż pracy, w tym 1 rok pracy na stanowisku kasjera w administracji publicznej.
 6. Nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
         1. Znajomość obowiązujących przepisów prawa w niżej wymienionym zakresie:
             a) ustawa o samorządzie gminnym
             b) dotyczących stosowania kas rejestrujących, tj. ustawa o podatku od towarów i usług
             c) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących,
             d) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków gminnych.
         2. Umiejętność obsługi komputera, internetu, poczty elektronicznej oraz znajomość programów Word, Open Office, Excel.
         3. Preferowana znajomość programów firmy ZETO „KASA” oraz „WINDYKACJA”.
         4. Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, sprawność, sumienność, dokładność, komunikatywność,
             samodzielność, odporność na stres.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

         1. Prowadzenie kasy Urzędu Gminy Bartoszyce oraz kasy jednostek oświaty, dla których Urząd Gminy Bartoszyce prowadzi obsługę księgową
             z wykorzystaniem modułu informatycznego firmy Zeto, w tym:
                - sporządzanie raportów kasowych,
                - prowadzenie szczegółowej ewidencji obrotu drukami ścisłego zarachowania oraz ich rozliczanie i kontrola,
                - dzienne uzgadnianie obrotów kasy,
                - sporządzanie dyspozycji finansowych – czeki, dyspozycje wypłaty,
                - wystawianie pokwitowań przyjęcia do kasy urzędu gotówki ,
                - przyjmowanie i przechowywanie depozytów,
                - przyjmowanie płatności bezgotówkowych za pomocą terminala (karta płatnicza, telefon),
                - odprowadzanie gotówki do banku oraz pobieranie gotówki z banku.
         2. Obsługa kasy fiskalnej.
         3. Sprawdzanie otrzymanych z banku wyciągów z rachunków bankowych oraz uzgadnianie z bankiem niezgodności w przypadku ich stwierdzenia.
         4. Sporządzanie przelewów bankowych w systemie elektronicznym.
         5. Prowadzenie rachunkowości podatkowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych i prawnych
             i jednostek nieposiadających osobowości prawnej – tj. ewidencji analitycznej w systemie komputerowym wg indywidualnych kartotek
             podatników, w tym prowadzenie przypisów i odpisów, rozliczanie nadpłat jako dodatkowe zadania wykonywane w zastępstwie nieobecnego
             pracownika.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera.
 2. Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku Urzędu Gminy Bartoszyce.
 3. Siedziba urzędu mieści się w budynku 2-kondygnacyjnym.
 4. Budynek nie jest wyposażony w windę i nie jest przystosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 5. Miejsce pracy – Urząd Gminy Bartoszyce, Plac Zwycięstwa 2.
 6. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, zgodnie z Zarządzeniem Nr OA.0050.14.2020 Wójta Gminy Bartoszyce z dnia 23.01.2020 r. w sprawie nadania Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy Bartoszyce.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

mniej niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

         1. Życiorys – curriculum vitae.
         2. List motywacyjny.
         3. Potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
             a) posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
             b) przebieg dotychczasowego zatrudnienia, (świadectwo pracy, zaświadczenie o obecnym zatrudnieniu),
             c) niepełnosprawność – w przypadku kandydata który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
                 z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych.
         4. Oświadczenia (stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia), podpisane własnoręcznie przez kandydata o:
             a) pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
             b) braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
                 skarbowe,
             c) posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
             d) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganych przepisami prawa a podanych przez kandydata dodatkowo.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-01-15 15:00:00
b. Sposób:
Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kasjer”.
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty pracy w terminie do 15 stycznia 2021 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Bartoszycach, Pl. Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce, pokój 108, do godz. 15:00 (osobiście lub przesłać na adres Urzędu, decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

VII. Informacje dodatkowe:

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Sosińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-01 18:05:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Rogowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-01 18:55:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Maksymik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-20 12:30:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
510 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony