ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: OA.2110.2.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor ds. dróg

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Bartoszyce

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury

Data udostępnienia: 2017-12-20

Ogłoszono dnia: 2017-12-20 przez Jadwiga Gut - Wójt Gminy Bartoszyce

Termin składania dokumentów: 2018-01-05 12:00:00

Nr ogłoszenia: OA.2110.2.2017

Zlecający: Wójt Gminy Bartoszyce

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1) Obywatelstwo polskie.
2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4) Wykształcenie wyższe o kierunku budowlanym, drogowym lub geodezyjnym i co najmniej roczny staż pracy lub wykształcenie średnie o profilu drogowym lub budowlanym i co najmniej 3-letni staż pracy, preferowany staż pracy lub staż pracy absolwencki w firmach drogowych i jednostkach administracji publicznej.
5) Nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość ustaw o:
a)  drogach publicznych,
b)  utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
c)  odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
d)  kodeks postępowania administracyjnego,
e)  samorządzie gminnym,
f)   ochronie danych osobowych,
g)  dostępie do informacji publicznej.
2. Wiedza z zakresu budowy, remontu i utrzymania dróg w tym utrzymania zimowego.
      3. Posiadanie uprawnień budowlanych lub drogowych.
4.  Znajomość oprogramowania z zakresu ewidencji dróg.
5.  Umiejętność obsługi komputera, znajomość programów m.in. Word, Open Office, Excel, internet, poczta elektroniczna.
6.  Prawo jazdy kat. B.
7.  Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, sumienność, komunikatywność, samodzielność, odporność na stres.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Przygotowywanie i rozliczanie zadań inwestycyjnych z zakresu dróg gminnych.
2. Nadzór nad realizowanymi inwestycjami drogowymi wraz z towarzyszącą infrastrukturą.
3. Nadzór nad bieżącą eksploatacją dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą.
4. Przekazywanie inwestycji do użytkowania.
5. Udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Udział w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych o uzyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej oraz z innych pozostałych funduszy.
7.  Prowadzenie ewidencji dróg oraz innych budowli służących drodze.
8.  Przygotowywanie zezwoleń na zjazdy przy drogach.
9. Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem umów dotyczących służebności na drogach gminnych.
10. Weryfikacja merytoryczna faktur i rachunków za wykonane usługi, remonty, inwestycje zakupione towary w zakresie spraw objętych zadaniami na stanowisku.
11. Prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie swoich właściwości.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz w terenie.
 2. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę.
 3. Stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku urzędu.
 4. Siedziba Urzędu mieści się w budynku 2-kondygnacyjnego.
 5. Budynek nie jest wyposażony w windę i nie jest przystosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 6. Miejsce pracy – Urząd Gminy Bartoszyce, ul. Plac Zwycięstwa 2, teren gminy Bartoszyce.
 7. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, nie dłużej niż 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W listopadzie 2017r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Bartoszyce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys – curriculum vitae.
 2. List motywacyjny.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz uprawnienia.
 4. Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.
 5. Ksero dowodu osobistego, prawa jazdy, książeczki wojskowej.
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność – w przypadku kandydata który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych, (Dz. U. z 2016r., poz. 902).
 9. Klauzula o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-01-05 12:00:00
b. Sposób:
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty pracy w terminie do 05.01.2018r. w pokoju Nr 108 Urzędu Gminy w Bartoszycach ul. Pl. Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce, do godz.1200 (osobiście lub przesłać na adres Urzędu, decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).
Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Podinspektor ds. dróg”. Ponadto na kopercie należy umieścić imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego.
Oferty, które wpłyną do Urzędu powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu