ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego na działce nr 224/5, obręb nr 42-Minty

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-02-26 11:35:40 przez Paulina Maksymik

Akapit nr - brak tytułu

IB.6220.6.2021.AW
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY BARTOSZYCE
z dnia 24 lutego 2021 r.
 
 
     Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247)   zawiadamiam, że w dniu 19 lutego 2021 r. zostało wszczęte postępowanie o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego na działce nr 224/5, obręb nr 42-Minty, gmina Bartoszyce.
  
  Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Bartoszyce, Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce, pokój nr 8 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500 w okresie 30 dni, od dnia 24.02.2021 r.
 
Organem rozpatrującym uwagi i wnioski jest Wójt Gminy Bartoszyce.
 
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje Wójt Gminy Bartoszyce po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bartoszycach, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień.
           
                           
 
                                                                        Wójt Gminy Bartoszyce
                                                                                   /-/ Andrzej Dycha
« powrót do poprzedniej strony