ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Referat Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Referat Finansowy i Kadr

Odbiór dowodu osobistego

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i spraw obywatelskich

Podatek od środków transportowych

Referat Finansowy i Kadr

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy terenu

Referat Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury

Rejestr danych kontaktowych

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i spraw obywatelskich

Sprawozdanie kwartalne sporządzane przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego

Stwierdzenie nadpłaty podatku

Referat Finansowy i Kadr

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Referat Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury

Ustalenie warunków zabudowy terenu

Referat Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury

Uzyskanie, wymiana dowodu osobistego

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i spraw obywatelskich

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla nieruchomości

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego

Wpis do rejestru / zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bartoszyce

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego

Wycięcie drzew lub krzewów

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego

Wydanie dowodu osobistego

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i spraw obywatelskich

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Referat Finansowy i Kadr

Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i spraw obywatelskich

Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości

Referat Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury

Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości

Referat Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury

Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bartoszyce

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego

Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i spraw obywatelskich

Wypis i Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Referat Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury

Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

Referat Finansowy i Kadr

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i spraw obywatelskich

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy obywatela polskiego

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i spraw obywatelskich

Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego

Referat Finansowy i Kadr

Zaświadczenie o wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym

Referat Finansowy i Kadr

Zaświadczenie potwierdzające pełnienie funkcji sołtysa

Samodzielne stanowisko ds. obsługi Biura Rady Gminy

Zawieszenie i cofnięcie zawieszenia certyfikatów identyfikacji, uwierzytelnienia i podpisu osobistego

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i spraw obywatelskich

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych detal/gastronomia/jednorazowe

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i spraw obywatelskich

Zezwolenie na lokalizację zjazdu

Referat Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Referat Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Referat Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury

Zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i spraw obywatelskich

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego oraz nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i spraw obywatelskich

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i spraw obywatelskich

Złożenie informacji (korekty informacji) o gruntach w sprawie podatku rolnego przez osoby fizyczne

Referat Finansowy i Kadr

Złożenie informacji (korekty informacji) o lasach w sprawie podatku leśnego przez osoby fizyczne

Referat Finansowy i Kadr

Złożenie informacji (korekty informacji) o nieruchomościach i obiektach budowlanych w sprawie podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne

Referat Finansowy i Kadr

Zwolnienie i ulga od podatku rolnego gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha: a) będących przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabytych w drodze umowy sprzedaży, b) będących przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, c) wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objętych w trwałe zagospodarowanie.

Referat Finansowy i Kadr

Zwrot nadpłaconego podatku

Referat Finansowy i Kadr