ˆ

Uchwały Rady Gminy

Szczegóły informacji

XLV/308/2021

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLV

Kadencja: VIII

Data podjęcia/podpisania: 2021-10-01

Data wejścia w życie: 2021-10-01

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2021-10-01

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2021

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 259 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 34.650,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 74.650,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Budżet po zmianach wynosi:
1) dochody w wysokości 62.326.681,03 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 57.021.898,30 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5.304.782,73 zł,
2) wydatki w wysokości 75.796.752,02zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 54.972.590,66zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 20.824.161,36zł.
4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2021 roku w wysokości 18.450.161,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku w wysokości 2.374.000,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 3a.
§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 13.470.070,99zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów w kwocie 8.030.000,- zł,
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.516.225,03 zł,
3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.699.165,78 zł.
4) rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 224.680,18 zł.
§ 3. Przychody budżetu w wysokości 15.120.070,99 zł, rozchody w wysokości 1.650.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r. stanowi załącznik nr 5.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2021 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojciech Ferdycz- Przewodniczący Rady Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-13 09:48:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Maksymik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-13 09:49:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Maksymik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-13 09:49:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
60 raz(y)