ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 691
Data podjęcia
2011-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Bartoszyce
Tytuł aktu
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Bartoszyce oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Nr aktu prawnego
XII/74/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 692
Data podjęcia
2011-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Bartoszyce
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Nr aktu prawnego
XII/66/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 693
Data podjęcia
2011-07-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Bartoszyce
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Nr aktu prawnego
XI/63/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 694
Data podjęcia
2011-05-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Bartoszyce
Tytuł aktu
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkół, zasad udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom szkół oraz określania ilości godzin biblioteki szkolnej
Nr aktu prawnego
IX/49/2011
Status
Uchylony
Lp: 695
Data podjęcia
2011-04-21
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Bartoszyce
Tytuł aktu
w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca obiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Bartoszyce
Nr aktu prawnego
VIII/43/2011
Status
Nieobowiązujący
Lp: 696
Data podjęcia
2011-04-21
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Bartoszyce
Tytuł aktu
w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
Nr aktu prawnego
VIII/39/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 697
Data podjęcia
2011-04-21
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Bartoszyce
Tytuł aktu
w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
Nr aktu prawnego
VIII/38/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 698
Data podjęcia
2011-03-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Bartoszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bartoszyce na lata 2008-2012"
Nr aktu prawnego
VII/31/2011
Status
Zmieniony
Lp: 699
Data podjęcia
2011-03-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Bartoszyce
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bartoszyce
Nr aktu prawnego
VII/28/2011
Status
Uchylony
Lp: 700
Data podjęcia
2011-03-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Bartoszyce
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bartoszyce
Nr aktu prawnego
VII/27/2011
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji