ˆ

Uchwały Rady Gminy

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLIX/335/2021Drukuj informacjęAkt prawny: XLIX/335/2021

Szczegóły informacji

XLIX/335/2021

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLIX

Kadencja: VIII

Data podjęcia/podpisania: 2021-12-30

Data wejścia w życie: 2021-12-30

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2021-12-30

Tytuł aktu:

w sprawie planu pracy Rady Gminy Bartoszyce na 2022 rok

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz § 13 uchwały Nr XLI/410/2018 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 21 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Bartoszyce (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2018 r., poz. 4634), uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1. Zatwierdza się ramowy plan pracy Rady Gminy Bartoszyce na 2022 rok:
1. Styczeń -Luty 2022 rok
1) Uchwalenie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Bartoszyce na 2022 rok oraz maksymalnej kwoty dofinansowania.
2) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Bartoszyce w roku 2021.
2. Marzec 2022 rok
1) Uchwalenie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bartoszyce w 2022 roku.
2) Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Bartoszyce za 2021 rok.
3) Raport z monitoringu Strategii rozwoju gminy Bartoszyce na lata 2015-2022 za 2021 rok.
4) Sprawozdania z działalności za 2021 rok gminnych jednostek organizacyjnych:
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach,
- Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach,
- Centrum Kultury Gminy Bartoszyce z siedzibą w Bezledach,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach.
3. Kwiecień 2022 rok
1) Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Galinach za 2021 rok.
4. Maj 2022 rok
1) Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego, publicznego i pożarowego na terenie gminy Bartoszyce za 2021 rok.
2) Informacja dotycząca modernizacji, remontów i naprawy dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie gminy Bartoszyce.
3) Ocena zasobów pomocy społecznej gminy Bartoszyce za 2021 rok.
4) Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii społecznej w 2021 r.
 
 
5. Maj-Czerwiec 2022 rok
1) Rozpatrzenie raportu o stanie gminy i podjęcie decyzji w sprawie udzielenia wójtowi gminy wotum zaufania.
2) Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bartoszyce za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i podjęcie decyzji w sprawie absolutorium dla wójta gminy.
6. Czerwiec 2022 rok
1) Informacja o sytuacji na rynku rolnym.
2) Informacja na temat bezrobocia oraz środków funduszu pracy w 2022 roku oraz działań urzędu pracy w 2021 roku.
3) Przygotowanie gminnych placówek kulturalnych do wypoczynku letniego.
4) Opinia na temat Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Galinach.
5) Określenie średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2022/2023 w gminie Bartoszyce.
7. Wrzesień 2022 rok
1) Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku.
2) Informacja dyrektorów szkół i przedszkola gminnego o wynikach pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023.
3) Sprawozdania z działalności za I półrocze 2022 roku gminnych jednostek organizacyjnych:
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach,
- Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach,
- Centrum Kultury Gminy Bartoszyce z siedzibą w Bezledach,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach.
8. Październik 2022 rok
1) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Bartoszyce w roku szkolnym 2021/2022.
2) Raport z monitoringu realizacji w 2021 roku Strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Bartoszyce na lata 2016 -2023.
9. Listopad 2022 rok
1) Podjęcie uchwał okołobudżetowych na 2023 rok.
2) Informacja dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych.
3) Przyjęcie rocznego Programu współpracy gminy Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii społecznej w 2023 r.
10. Grudzień 2022 rok
1) Uchwalenie budżetu gminy na 2023 rok.
2) Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2023 roku.
3) Przyjęcie planu pracy rady gminy na 2023 rok.
4) Przyjęcie planów pracy stałych komisji rady gminy na 2023 rok.
5) Przyjęcie planu kontroli komisji rewizyjnej rady gminy na 2023 rok.
6) Uchwalenie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Bartoszyce na 2023 rok.
§ 2. Plan pracy jest otwarty, może być uzupełniany w zależności od potrzeb i występujących problemów. Terminy realizacji mogą być zmieniane i dostosowane do sytuacji bieżącej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Bartoszyce.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojciech Ferdycz- Przewodniczący Rady Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-31 09:46:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Maksymik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-11 16:40:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Rogowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-11 16:40:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
203 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony