ˆ

Uchwały Rady Gminy

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLVI/310/2021Drukuj informacjęAkt prawny: XLVI/310/2021

Szczegóły informacji

XLVI/310/2021

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLVI

Kadencja: VIII

Data podjęcia/podpisania: 2021-10-21

Data wejścia w życie: 2021-10-21

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2021-10-21

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2021 pozycja 3952, opublikowano dnia: 2021-10-26

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2021

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372  z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 259 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1.229.620,-zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.072.987,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Budżet po zmianach wynosi:
1) dochody w wysokości 61.382.736 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 57.227.698,27 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4.155.037,73zł,
2) wydatki w wysokości 74.009.439,99zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 55.506.174,81zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 18.503.265,18zł.
4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2021 roku w wysokości 16.079.265,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku w wysokości 2.424.000,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 3a.
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 12.626.703,99zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  1. kredytów w kwocie 8.030.000,- zł,
  2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.672.858,03 zł,
  3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.699.165,78 zł.
  4. rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 224.680,18 zł.
§ 3. Przychody budżetu w wysokości 14.276.703,99 zł, rozchody w wysokości 1.650.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4.  Dochody i wydatki związane z realizacją
-zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r. stanowi załącznik nr 7.
§ 6. Zestawienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 7.  Środki związane z realizacją zadań bieżących i majątkowych z funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem nr 9 i 9a.
§ 8.  Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1565 z późn. zm.):
  1. dochody w wysokości 1.872.000,- zł,
  2. wydatki w wysokości 2.409.000,- zł.
§ 9.  Ustala się Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 11.507.528,- zł, koszty – 11.748.842,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2021 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojciech Ferdycz- Przewodniczący Rady Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-28 08:09:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Maksymik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-28 08:09:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Maksymik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-28 08:09:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
48 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony