ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu przyznawania świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
Nr aktu prawnego
LIV/366/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Bartoszyce na lata 2022-2024
Nr aktu prawnego
LIV/365/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Bartoszyce do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 i zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Bartoszyce
Nr aktu prawnego
LIV/364/2022
Status
Oczekujący na publikację
Lp: 34
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bartoszyce w 2022 roku
Nr aktu prawnego
LIV/363/2022
Status
Zmieniony
Lp: 35
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz określania ilości godzin biblioteki szkolnej.
Nr aktu prawnego
LIV/362/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz określania ilości godzin biblioteki szkolnej.
Nr aktu prawnego
LIV/361/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w budżecie gminy Bartoszyce na rok 2022
Nr aktu prawnego
LIV/360/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2021-2037
Nr aktu prawnego
LIV/359/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2022-03-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Bartoszyce za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu.
Nr aktu prawnego
LIII/358/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2022-03-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2022
Nr aktu prawnego
LIII/357/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji