ˆ

Ptasia grypa

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bartoszycach

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-12-01 11:34:57 przez Paulina Maksymik

Akapit nr - brak tytułu

W związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) - ostrzeżenie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz stwierdzone ogniska HPAI u drobiu oraz ptaków dzikich w Niemczech, Niderlanda ch, Wielkiej Brytanii, Irlandii  i Danii, Powiatowy Lekarz Weterynari i w Bartoszycach przypomina o obowiązujących środkach bioasekuracji określonych w rozporządzeniu MRiRW z dn.4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U.2017 poz.722) .
 
Na terytorium Polski:
 
zakazuje się:
a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywa ny drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;
 
nakazuje się:
 
a) utrzymywanie drobiu w sposób ogra niczający jego kontakt z dzikimi ptakami (w obecnej sytuacji epizootyc znej w Polsce­ można wypuszczać ptaki w ogrodzeniu, w ograniczonym czasie),
b) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
c) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpiecza jący przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
e)  stosowanie  przez osoby wykonujące  czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem  do  budynków  inwentarskich, stosowanie  odzieży  i obuwia  ochronnego  przeznaczonego  wyłącznie do obsługi drobiu,
f ) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
g) powstrzymywanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich. 72 h uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
h) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu.
 
W przypadku zaobserwowania w stadach drobiu zwiększonej śmiertelności, spadku pobierania pasz i wody, nagłego spadku nieśności, objawów nerwowych (drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów), czy innych niepokojących objawów, posiadacz drobiu powinien niezwłocznie powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bartoszycach lub podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.
W przypadku zaobserwowania zwiększonej śmiertelności  lub ww. objawów nerwowych u ptaków dzikich, należy niezwłocznie powiadomić PLW.
« powrót do poprzedniej strony