ˆ

Wykaz skrótów

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz skrótów

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-10-23 09:18:42 przez Paulina Słupianek

Akapit nr - brak tytułu

Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.
 
BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
Dz.U. - Dziennik Ustaw
Dz. Urz. - Dziennik Urzędowy
ePUAP - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
ESP – elektroniczna skrzynka podawcza
UE - Unia Europejska
RIO - Regionalna Izba Obrachunkowa
PKW - Państwowa Komisja Wyborcza
SKO - Samorządowe Kolegium Odwoławcze
NIK - Najwyższa Izba Kontroli
RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
PPIS – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny   
RG - Rada Gminy
ZBGKiM – Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
GOK – Gminny Ośrodek kultury w Tolko
GBP- Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach
GOPS- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach
K.p.a. - Kodeks postępowania administracyjnego
WPF - Wieloletnia Prognoza Finansowa
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
W-MUW -  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
zm. – zmianami
art. – artykuł
poz. – pozycja
ust. - ustęp
pkt – punkt
lit. – litera
tir. – tiret
t.j. – tekst jednolity
wz. - w zastępstwie
z up. - z upoważnienia
ds. - do spraw
z-ca - zastępca
p.o. - pełniący obowiązki
 
« powrót do poprzedniej strony