Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Sprzątaczka

Miejsce pracy: Bezledy

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Bezledach

Data udostępnienia: 2019-08-02

Ogłoszono dnia: 2019-08-02 przez

Termin składania dokumentów: 2019-08-19 11:00:00

Nr ogłoszenia: 01/2019

Zlecający: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bezledach

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku sprzątaczki,
2. posiada obywatelstwo polskie,
3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
4. nie jest skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią, 
5. jest osobą dyspozycyjną, odpowiedzialną, sumienną i dokładną, 
6. reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej,
7. dba o czystość i powierzone mienie placówki,
b. Wymagania dodatkowe:
1. wykazuje umiejętność pracy w grupie, 
2. szybko reaguje w sytuacji zagrożenia,  
3. wykazuje umiejętność  organizacji czasu pracy
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. utrzymanie we wzorowym porządku i czystości wyznaczonego terenu  w placówce,
2. dbanie o ogólny ład i porządek na terenie  całego obiektu, 
3. dbałość o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa  na terenie placówki,
4. sprawdzanie, po zakończonej pracy, stanu bezpieczeństwa budynków szkolnych,
5. kontrola sprawności oraz zgłaszanie do naprawy uszkodzonych urządzeń  i sprzętu szkolnego, 
6. wykonywanie prac sezonowych i okolicznościowych m. in. dbanie o tereny zielone wokół budynków szkolnych, pomoc w przygotowaniu sal  i innych pomieszczeń do imprez organizowanych na terenie obiektów szkoły,
7. wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły.
 

V. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny. 
2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej. 
3. Kwestionariusz osobowy. 
4. Kserokopie świadectw pracy. 
5. Kserokopie dokumentów  potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie.  
6. Oświadczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku sprzątaczki. 
7. Oświadczenie  o niekaralności, o pełnej zdolności do czynności prawnych,  o korzystaniu z  pełni praw publicznych oraz o posiadanym obywatelstwie. 
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-08-19 11:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie  Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bezledach 13 A,  w terminie od 05.08.2019 r. do19.08.2019 r. do  godz. 11.00   z dopiskiem na zamkniętej kopercie „Oferta pracy na stanowisko sprzątaczki”.  O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu dokumentów do sekretariatu. 
c. Miejsce:
Sekretariat  Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bezledach 13 A

VII. Informacje dodatkowe:

1. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być podpisane  i  opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926  i nr 153 poz.1271 z późn.  zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 1997 r. nr 223, poz. 1458 z późn.zm.) 
2. Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie  Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bezledach 13 A,  w terminie od 05.08.2019 r. do19.08.2019 r. do  godz. 11.00   z dopiskiem na zamkniętej kopercie „Oferta pracy na stanowisko sprzątaczki”.  O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu dokumentów do sekretariatu. 
3. Rozmowy z kandydatami odbędą się po przeprowadzeniu analizy złożonych dokumentów.
4. Wyłonieni kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy telefonicznie na numer wskazany do kontaktu w złożonej dokumentacji. 
5. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony  w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane. 
6. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji dołącza się do jego akt osobowych. Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone lub zwrócone na wniosek zainteresowanych w terminie 14 dni od dnia zakończenia rekrutacji. 
7. Z kandydatem wyłonionym w drodze rekrutacji zostanie podpisana umowa o pracę  na czas określony. 
8. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bezledach 13A.
9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr  telefonu 660 803 169.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Jadwiga Bloch
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-02 15:33:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Rogowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-02 15:43:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Rogowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-26 12:13:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
994 raz(y)