ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: OA.2110.1.2021 Drukuj informację Ogłoszenie numer: OA.2110.1.2021

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Specjalista ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i rozwoju gminy

Miejsce pracy: Urząd Gminy Bartoszyce

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Organizacyjno-Admnistracyjny i Spraw Obywatelskich

Data udostępnienia: 2021-01-11

Ogłoszono dnia: 2021-01-11

Termin składania dokumentów: 2021-01-29 15:00:00

Nr ogłoszenia: OA.2110.1.2021

Zlecający: Wójt Gminy Bartoszyce

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Wykształcenie wyższe.
 5. Co najmniej 3 lata stażu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.
 6. Nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Preferowane kierunki: prawo lub administracja lub zarządzanie projektami UE.
 2. Ukończone kursy/szkolenia w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków pozabudżetowych.
 3. Doświadczenie zawodowe w przygotowywaniu i rozliczaniu projektów, działań i programów realizowanych z Funduszy Unijnych i innych funduszy zewnętrznych.
 4. Znajomość obowiązujących przepisów prawnych dotyczących: finansów publicznych, zamówień publicznych, funduszu sołeckiego, samorządu gminnego, Kodeksu prawa administracyjnego. 
 5. Znajomość polityki regionalnej, funduszy unijnych, zasad realizacji programów, projektów, działań finansowanych ze środków zewnętrznych.
 6. Preferowane doświadczenie zawodowe w instytucjach realizujących programy europejskie, krajowe lub w jednostkach samorządu terytorialnego.
 7. Mile widziana znajomość języka obcego (język angielski) na poziomie komunikatywnym.
 8. Biegła obsługa komputera, znajomość programów użytkowych Word, Open Office, Excel, Power Point, poczty elektronicznej i urządzeń biurowych.
 9. Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, sprawność, sumienność, dokładność, umiejętność logicznego myślenia, komunikatywność, samodzielność, odporność na stres.
 10. Prawo jazdy kat. B

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Identyfikacja programów Unii Europejskiej oraz innych źródeł pozyskiwania pozabudżetowych środków pomocowych dla gminy i jednostek organizacyjnych oraz organizacji pozarządowych.
 2. Opracowywanie projektów i przygotowywanie wniosków o dofinansowanie zadań ze środków pozabudżetowych wraz z ich rozliczaniem. 
 3. Opracowywanie krótkoterminowych i długoterminowych planów realizacji projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych w celu zapewnienia funduszy na ich realizację.
 4. Podejmowanie działań i kreowanie inicjatyw lokalnych na rzecz programów zmierzających do aktywizacji gospodarczej i społecznej.
 5. Sporządzanie strategii rozwoju gminy, jej aktualizacja i monitorowanie.
 6. Nawiązywanie kontaktów i bieżąca współpraca z inwestorami zagranicznymi i krajowymi w zakresie możliwości inwestowania na terenie gminy.
 7. Współpraca z podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi i związkami wyznaniowymi, przygotowanie programów współpracy, w tym koordynowanie spraw związanych z funduszami poręczeń kredytowych.
 8. Koordynowanie i prowadzenie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.
 9. Podejmowanie działań na rzecz promocji zdrowia, prowadzenie i koordynacja spraw związanych z realizacją programów prozdrowotnych.
 10. Monitoring i ocena działalności Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Galinach.
 11. Prowadzenie spraw związanych z działalnością Rady Społecznej Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Galinach.
 12. Prowadzenie spraw związanych z funduszem sołeckim we współpracy z innymi referatami urzędu.
 13. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiórki publicznej na terenie gminy.
 14. Promocja gminy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera.
 2. Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku Urzędu Gminy Bartoszyce.
 3. Siedziba urzędu mieści się w budynku 2-kondygnacyjnym.
 4. Budynek nie jest wyposażony w windę i nie jest przystosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 5. Miejsce pracy – Urząd Gminy Bartoszyce, Plac Zwycięstwa 2.
 6. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, zgodnie z Zarządzeniem Nr OA.0050.14.2020 Wójta Gminy Bartoszyce z dnia 23.01.2020 r. w sprawie nadania Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bartoszyce.
 7. Planowany termin zatrudnienia: 1 kwietnia 2021 r.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

mniej niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

       1. Życiorys – curriculum vitae.
       2.  List motywacyjny.
       3.  Potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
            a) posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
            b) przebieg dotychczasowego zatrudnienia, (świadectwo pracy, zaświadczenie o obecnym zatrudnieniu),
            c) niepełnosprawność – w przypadku kandydata który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
                z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych.
       4. Oświadczenia (stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia), podpisane własnoręcznie przez kandydata o:
            a) pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
            b) braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
                przestępstwo skarbowe,
            c) posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
            d) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganych przepisami prawa a podanych przez kandydata dodatkowo.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-01-29 15:00:00
b. Sposób:
Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Specjalista  ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i rozwoju gminy”. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty pracy w terminie do 29 stycznia 2021 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Bartoszycach, Pl. Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce, pokój 108, do godz. 15:00 (osobiście lub przesłać na adres Urzędu, decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

VII. Informacje dodatkowe:

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Sosińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-11 15:44:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Rogowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-11 17:21:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Rogowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-11 17:21:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
316 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony