ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: OA.2110.5.2021Drukuj informację Ogłoszenie numer: OA.2110.5.2021

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Młodszy referent ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i rozwoju gminy

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Urząd Gminy Bartoszyce

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Organizacyjno-Admnistracyjny i Spraw Obywatelskich

Data udostępnienia: 2021-02-15

Ogłoszono dnia: 2021-02-15

Termin składania dokumentów: 2021-02-26 10:00:00

Nr ogłoszenia: OA.2110.5.2021

Zlecający: Wójt Gminy Bartoszyce

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1) Obywatelstwo polskie.
2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4) Wykształcenie co najmniej średnie o kierunku ekonomicznym zakończone egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
5) Minimum 6-miesięczny staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.
6) Nieposzlakowana opinia.
7) Prawo jazdy kat. B
b. Wymagania dodatkowe:
1) Kursy, szkolenia w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych.
2) Staż zawodowy w organie administracji rządowej lub samorządowej.
3) Znajomość obowiązujących przepisów prawnych dotyczących: finansów publicznych, zamówień publicznych, funduszu sołeckiego, samorządu
    gminnego, Kodeksu postępowania administracyjnego. 
4) Znajomość polityki regionalnej, funduszy unijnych, zasad realizacji programów, projektów, działań finansowanych ze środków zewnętrznych.
5) Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
6) Biegła obsługa komputera, znajomość programów użytkowych Word, Open Office, Excel, Power Point, poczty elektronicznej i urządzeń biurowych.
7) Umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, sprawność, sumienność, dokładność, umiejętność logicznego myślenia, komunikatywność,
    samodzielność, odporność na stres.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Identyfikacja programów Unii Europejskiej oraz innych źródeł pozyskiwania pozabudżetowych środków pomocowych dla gminy i jednostek
    organizacyjnych oraz organizacji pozarządowych.
2) Opracowywanie projektów i przygotowywanie wniosków o dofinansowanie zadań ze środków pozabudżetowych wraz z ich rozliczaniem. 
3) Opracowywanie krótkoterminowych i długoterminowych planów realizacji projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych w celu
     zapewnienia funduszy na ich realizację.
4) Podejmowanie działań i kreowanie inicjatyw lokalnych na rzecz programów zmierzających do aktywizacji gospodarczej i społecznej.
5) Sporządzanie strategii rozwoju gminy, jej aktualizacja i monitorowanie.
6) Nawiązywanie kontaktów i bieżąca współpraca z inwestorami zagranicznymi i krajowymi w zakresie możliwości inwestowania na terenie gminy.
7) Współpraca z podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi i związkami wyznaniowymi, przygotowanie programów współpracy, w tym
    koordynowanie spraw związanych z funduszami poręczeń kredytowych.
8) Koordynowanie i prowadzenie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.
9) Podejmowanie działań na rzecz promocji zdrowia, prowadzenie i koordynacja spraw związanych z realizacją programów prozdrowotnych.
10) Monitoring i ocena działalności Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Galinach.
11) Prowadzenie spraw związanych z działalnością Rady Społecznej Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Galinach.
12) Prowadzenie spraw związanych z funduszem sołeckim we współpracy z innymi referatami urzędu.
13) Wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiórki publicznej na terenie gminy.
14) Promocja gminy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera.
2) Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku Urzędu Gminy Bartoszyce.
3) Siedziba urzędu mieści się w budynku 2-kondygnacyjnym.
4) Budynek nie jest wyposażony w windę i nie jest przystosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
5) Miejsce pracy – Urząd Gminy Bartoszyce, Plac Zwycięstwa 2.
6) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, zgodnie z Zarządzeniem Nr OA.0050.14.2020 Wójta Gminy
    Bartoszyce z dnia 23.01.2020 r. w sprawie nadania Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska
    urzędnicze w Urzędzie Gminy Bartoszyce.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W styczniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Bartoszyce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys – curriculum vitae – opatrzony własnoręcznym podpisem.
2) List motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem.
3) Potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
   a) posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
   b) przebieg dotychczasowego zatrudnienia, (świadectwo pracy, zaświadczenie o obecnym zatrudnieniu),
   c) niepełnosprawność – w przypadku kandydata który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2008 r.
       o pracownikach samorządowych.
4) Oświadczenia (stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia), podpisane własnoręcznie przez kandydata o:
    a) pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
    b) braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    c) posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
    d) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganych przepisami prawa a podanych przez kandydata dodatkowo.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-02-26 10:00:00
b. Sposób:
Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Młodszy referent ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i rozwoju gminy”. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty pracy w terminie do 26 lutego 2021 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Bartoszycach, Pl. Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce, pokój 108, do godz. 10:00 (osobiście lub przesłać na adres Urzędu, decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

VII. Informacje dodatkowe:

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze stanowi Załącznik nr 2  do niniejszego ogłoszenia.
 
Wójt zastrzega sobie prawo zakończenia procedury naboru na dane stanowisko urzędnicze bez rozstrzygnięcia o zatrudnieniu.
 
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony