ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Referat Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Samodzielne stanowisko ds. oświaty

Petycja

Referat Organizacyjny

Podatek od środków transportowych

Referat Finansowy

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy terenu

Referat Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury

Skargi i wnioski

Referat Organizacyjny

Sprawozdanie kwartalne sporządzane przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego

Stwierdzenie nadpłaty podatku

Referat Finansowy

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Referat Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury

Ustalenie warunków zabudowy terenu

Referat Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury

Wpis do rejestru / zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bartoszyce

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego

Wycięcie drzew lub krzewów

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego

Wydanie dowodu osobistego

Referat Organizacyjny

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Referat Finansowy

Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości

Referat Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury

Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bartoszyce

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego

Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy)

Referat Organizacyjny

Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej

Referat Organizacyjny

Wypis i Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Referat Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury

Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

Referat Finansowy

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały i czasowy

Referat Organizacyjny

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące

Referat Organizacyjny

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Referat Organizacyjny

Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego

Referat Finansowy

Zaświadczenie o wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym

Referat Finansowy

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych detal/gastronomia/jednorazowe

Referat Organizacyjny

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu

Referat Organizacyjny

Złożenie informacji (korekty informacji) o gruntach w sprawie podatku rolnego przez osoby fizyczne

Referat Finansowy

Złożenie informacji (korekty informacji) o lasach w sprawie podatku leśnego przez osoby fizyczne

Referat Finansowy

Złożenie informacji (korekty informacji) o nieruchomościach i obiektach budowlanych w sprawie podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne

Referat Finansowy

Zwolnienie i ulga od podatku rolnego gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha: a) będących przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabytych w drodze umowy sprzedaży, b) będących przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, c) wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objętych w trwałe zagospodarowanie.

Referat Finansowy

Zwrot nadpłaconego podatku

Referat Finansowy

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej

Referat Finansowy