ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiDrukuj informacjęSprawa: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szczegóły informacji

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego

Ogłoszono dnia: 2014-06-18 11:12:57

Termin załatwienia

Każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy obowiązany jest złożyć do Wójta Gminy Bartoszyce deklarację określającą wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Na podstawie złożonej deklaracji właściciel będzie wnosił do gminy opłatę za odbiór odpadów komunalnych. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r., poz. 1495 ze zm.) poprzez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. narodziny dziecka, zmiana liczby osób, zgon, zmiana miejsca zamieszkania, sprzedaż nieruchomości itp.) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Bartoszyce nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Osoba kontaktowa

Milena Wojtkiewicz

Miejsce załatwienia

Wypełniony druk deklaracji należy złożyć w sekretariacie bądź w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Bartoszyce lub wysłać za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy Bartoszyce
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 

Telefon kontaktowy

(89) 300-03-76

Adres e-mail

m.wojtkiewicz@gmina-bartoszyce.pl

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Bartoszyce, Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce, pok. nr 10.

Wymagane Dokumenty

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której formularz stanowi załącznik nr 1.

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od marca 2021 roku wprowadzono obowiązek segregacji odpadów komunalnych.
 
Opłata za odpady komunalne stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Metoda i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały określone uchwałą Rady Gminy Bartoszyce. Opłaty dotyczące nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy od dnia 1 marca 2021r. wynoszą:
 
- 25,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (segregacja + kompostownik) – dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których kompostuje się bioodpady w przydomowym kompostowniku. Zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/240/2020 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2021 r., poz. 205) dopuszcza się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 zł od każdego mieszkańca nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, na której bioodpady stanowiące odpady komunalne są kompostowane w kompostowniku przydomowym. W tym celu, aby ponosić opłatę 25,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, właściciel powinien złożyć nową deklarację, w której zadeklaruje, że bioodpady będą gromadzone w przydomowym kompostowniku,
 
- 26,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (segregacja) – opłata podstawowa,
 
- 52,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (nieprawidłowa segregacja) – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania ustawowego obowiązku selektywnego zbierania odpadów. Wójt Gminy Bartoszyce z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji odpadów komunalnych. 
 
Miesięczną opłatę należy uiszczać bez wezwania w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy począwszy od 1 marca 2021 roku na indywidualny rachunek bankowy Urzędu Gminy Bartoszyce w banku Millennium S.A. lub w kasie Urzędu Gminy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 do 12:30.

Uwagi

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy na podstawie art. 6o ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Gminy Bartoszyce metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki (…).
 
W przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana. W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r., poz. 1495 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020r., poz. 1325 ze zm.).
  3. Uchwała Nr XXVIII/201/2020 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 21 sierpnia 2020r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2020r., poz. 3850).
  4. Uchwała Nr XXXIV/239/2020 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2021r., poz. 204).
  5. Uchwała Nr XXXIV/240/2020 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2021r., poz. 205).
  6. Uchwała Nr XXXIV/237/2020 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2021r., poz. 493).

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony