ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Wycięcie drzew lub krzewów

Szczegóły informacji

Wycięcie drzew lub krzewów

Wydział: Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego

Ogłoszono dnia: 2013-11-20 12:18:31

Termin załatwienia

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Osoba kontaktowa

Tomasz Pawłowicz

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Bartoszyce
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
 

Telefon kontaktowy

89 762-77-16

Adres e-mail

t.pawlowicz@gmina-bartoszyce.pl

Sposób załatwienia

Zezwolenie lub odmowa wydania zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów następuje w formie decyzji administracyjnej po przeprowadzonej wizji terenowej.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Bartoszyce
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
pokój nr 6 (osobiście)
lub za pośrednictwem poczty i zwrotnego potwierdzenia odbioru.

Wymagane Dokumenty

Art. 83b.[Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu]
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawiera:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;
4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
5) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
6) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
7) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
8) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
9) projekt planu:
a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub
b) przesadzenia drzewa lub krzewu
– jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
10) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
11) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

Czas realizacji

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty

1.Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. - o opłacie skarbowej ( ostatnia zmiana Dz. U. z 2013 r., poz. 455) decyzja Wójta Gminy   Bartoszyce na usunięcie drzew lub krzewów zwolniona jest z opłaty skarbowej.
2.W świetle art.86 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. - o ochronie przyrody (Dz. U.z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późniejszymi zmianami) w myśl którego od osób fizycznych nie pobiera sie opłaty za usunięcie drzew i krzewów.

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Bartoszyce w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

W przypadku braku kompletnych informacji we wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie
7 dni, nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o ochronie przyrody (Dz.U.z 2013 r , poz. 627 ze zm.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Pawłowicz Data wytworzenia informacji: 2013-11-20 11:10:58
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Pawłowicz Data wprowadzenia do BIP 2013-11-20 11:10:58
Wprowadził informację do BIP: Użytkownik Serwisowy Data udostępnienia informacji: 2013-11-20 12:18:31
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Słupianek Data ostatniej zmiany: 2017-10-04 13:10:22
Artykuł był wyświetlony: 3188 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu