ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Zwolnienie i ulga od podatku rolnego gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha: a) będących przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabytych w drodze umowy sprzedaży, b) będących przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, c) wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objętych w trwałe zagospodarowanie.

Szczegóły informacji

Zwolnienie i ulga od podatku rolnego gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha: a) będących przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabytych w drodze umowy sprzedaży, b) będących przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, c) wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objętych w trwałe zagospodarowanie.

Wydział: Referat Finansowy

Ogłoszono dnia: 2014-05-15 10:30:41

Termin załatwienia

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Osoba kontaktowa

Dorota Iwanowicz

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Bartoszyce
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
pok. nr 106

Telefon kontaktowy

89 762-77-10

Adres e-mail

d.iwanowicz@gmina-bartoszyce.pl

Sposób załatwienia

Po złożeniu przez stronę wniosku, wraz z wymaganymi załącznikami, organ podatkowy przeprowadzi postępowanie oraz wyda stosowną decyzję.

Miejsce odbioru

Pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy.
Pisma mogą być również doręczane:
1) w siedzibie organu podatkowego;
2) w miejscu pracy adresata – osobie upoważnionej przez pracodawcę do odbioru korespondencji;
W razie niemożności doręczenia pisma w sposób wyżej określony, a także w innych uzasadnionych przypadkach pisma doręcza się w każdym miejscu, gdzie się adresata zastanie.
Osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej pisma doręcza się w lokalu ich siedziby lub w miejscu prowadzenia działalności – osobie upoważnionej do odbioru korespondencji.

Wymagane Dokumenty

-wniosek o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym,
-formularz informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie,
-oświadczenie o otrzymaniu albo nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie,
-do wglądu dokument stwierdzający nabycie gruntów.

Czas realizacji

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Opłaty

Nie pobiera się

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty doręczenia za pośrednictwem organu podatkowego wydającego decyzję (Wójta Gminy Bartoszyce).
Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Uwagi

Zgodnie z art.12 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym zwalnia się od podatku rolnego grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:
-będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
-będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
-wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie.
Okres zwolnienia, o którym mowa wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania, ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy.
Po upływie okresu zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%.
W myśl art.13d ust.1 ustawy o podatku rolnym zwolnienia i ulgi podatkowe, o których wyżej mowa, przyznaje, w drodze decyzji, wójt – na wniosek podatnika.
Zwolnienia i ulgi podatkowe udzielane na wniosek podatnika stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Podstawa prawna

-ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 roku poz.749 ze zmianami),
-ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 roku poz.1381 ze zmianami),
-ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 ze zmianami).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Iwanowicz Data wytworzenia informacji: 2014-05-15 10:22:48
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Iwanowicz Data wprowadzenia do BIP 2014-05-15 10:22:48
Wprowadził informację do BIP: Paulina Słupianek Data udostępnienia informacji: 2014-05-15 10:30:41
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Słupianek Data ostatniej zmiany: 2014-05-15 10:30:41
Artykuł był wyświetlony: 2447 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu