ˆ

kadencja 2020-2023

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja Wójta Gminy Bartoszycez dnia 10 czerwca 2019 r. o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych

Informacja ogłoszona dnia 2019-06-10 13:57:06 przez Agnieszka Dmitruk

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja
Wójta Gminy Bartoszyce
z dnia 10 czerwca 2019 r. 
o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych
 
Wójt Gminy Bartoszyce informuje, że przystępuje się do wyboru ławników sądowych do Sądu Rejonowego w Bartoszycach:
a) 3 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,   
b) 2 ławników do orzekania w pozostałych sprawach                                
- na kadencję od 2020 r. do 2023 r.
 
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60 i 125) dalej ustawa,
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 639).
Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 r.
 
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 
● posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
● jest nieskazitelnego charakteru,
● ukończył 30 lat,
● jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania
co najmniej od roku,
● nie przekroczył 70 lat,
● jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
● posiada co najmniej wykształcenie średnie.
 
Ławnikami nie mogą być:
 
● osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
● osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
● funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
● adwokaci i aplikanci adwokaccy,
● radcy prawni i aplikanci radcowscy,
● duchowni,
● żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
● funkcjonariusze Służby Więziennej
●  radni gminy, powiatu i województwa
 
Uwaga!
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:
  • prezesi właściwych sądów,
  • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z  wyłączeniem partii politycznych,
  • co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale
    na terenie gminy dokonującej wyboru (pobierz),
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia (pobierz) dołącza
się dokumenty opatrzone datą i wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby (pobierz),
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (pobierz),
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona (pobierz),
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217; z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszeniaprzez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji - wymienione nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą:
1)      imię (imiona), nazwisko,
2)      numer ewidencyjny PESEL,
3)      miejsce stałego zamieszkania,
4)      własnoręczny podpis - każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
 
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.   
Koszt opłaty za:
1)      wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu
z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa;
2)      badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 
 
Uwaga!
Rada gminy przed dokonaniem wyboru zasięga od komendanta wojewódzkiego policji  informację o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się 
i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.
 
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
 
Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.
 
Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez Zespół powołany przez radę gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
 
Kartę zgłoszenia wydaje oraz szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela  oraz zgłoszenia przyjmuje:
 
Urząd Gminy w Bartoszycach, Plac zwycięstwa 2, pok. nr 5, w godzinach pracy urzędu, tel. (89) 762 77 12.
 
Kartę zgłoszenia można pobrać także w formie edytowalnej ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl
 
Wyborów ławników Rada Gminy dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do końca października 2019 r.
 
 
 
 
                                                                                   Wójt Gminy Bartoszyce
 
                                                                                     /-/ Andrzej Dycha

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-06-10
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Dycha - Wójt Gminy Bartoszyce Data wprowadzenia do BIP 2019-06-10 13:25:44
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Dmitruk Data udostępnienia informacji: 2019-06-10 13:57:06
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Dmitruk Data ostatniej zmiany: 2019-06-10 15:37:46
Artykuł był wyświetlony: 99 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu